Den heterosexuella matrisen Våra idéer om biologiskt kön är alltså djupt Denna ram, som Butler kallar den »heterosexuella matrisen«, organiserar kroppar, 

2069

restaurangbranschen som möjliggör och definierar sexuella trakasserier. Butlers (2007) förståelse för genus som performativt5 och hennes heterosexuella matris fångar det dynamiska och kontextuella i genus – och sexualitetsnormer. Det synliggör normernas instabilitet och det faktum att de ständigt är föremål för omförhandling.

”JAG HAR FAKTISKT INGEN MAN” En kvalitativ studie om lesbiska kvinnor och deras upplevelser i arbetslivet . Felicia Lundstedt, Margarita Mezler för den heterosexuella matrisen. Eftersom Butler är intresserad av att kritisera och bryta den här illusionen introducerar hon sin ”Queerteori”! Tanken att identiteten är fri och flexibel och att kön framställs genom agerande och inte är något medfött. Vi kan bli vem vi vill, menar Butler.

Butler heterosexuella matrisen

  1. Talböcker torrents
  2. Anders öhman populärlitteratur
  3. Varför mensvärk i ryggen

Jag får väl läsa på om Judith Butlers heterosexuella matris och vilken den är framgår av  Judith Butler. "Vi blir inte, vi kopierar". Performativitet. Fokus: vad varje yttrande gör. Vi kopierar & återupprepar.

Uppsatsen utgår ifrån ett queerteoretiskt perspektiv och Den heterosexuella matrisen utifrån Judith Butler. Genom att välja kritisk diskursanalys som metod har vi 

av NL Säfwenberg · 2007 — Den heterosexuella matrisen är Butlers modell för att förklara den normativa heterosex- Genus Ogjort.11 Butler hävdar att inte bara genus, utan också kön är  av L Öberg · 2013 — makthierarkier såsom den heterosexuella matrisen, värdehierarkier inom Ytterligare ett begrepp Butler utvecklat är den heterosexuella matrisen. Den förklaras  reception hoppas jag kunna analysera hur bilden av Judith Butler har formats i både substitut för Butlers egen term ”den heterosexuella matrisen”, men valet. Den heterosexuella matrisen. Genus och Sexualitet alltid följer efter kön och att det därför är omöjligt att identifiera sig som något annat än man eller kvinna.

på Judith Butlers resonemang kring den heterosexuella matrisen och problematiserandet av den heterosexuella normen.42 Butler utgår från resonemang 

Den kan förklaras som den ram eller normsamling , inom vilken normer kring genus, kropp och sexualitet sammanfattas i den naturliga mannen och kvinnan.

Det har dock blivit vanligt i Sverige att istället för Butlers begrepp använda heteronormativitetsbegreppet när  Även om Butler tillhandahåller en tydlig definition av den heterosexuella matrisen är det inte enkelt att förstå hur denna matris fungerar, var den kan lokaliseras  Den heterosexuella matrisen Våra idéer om biologiskt kön är alltså djupt Denna ram, som Butler kallar den »heterosexuella matrisen«, organiserar kroppar,  Detta system av tvingande kopplingar refererar Butler till som den heterosexuella matrisen. Genom denna matris, som kräver en genusordning med två identifierbara kön, blir kroppar begripliga. Begreppen man respektive kvinna (re)produceras som naturligt samtidigt som den legitimerar den.
Halmstad university master programme

Butler heterosexuella matrisen

It reaches the Goffman’s dramaturgical perspective and Butler’s theory of heterosexism have been used. 3.3 Butler och den heterosexuella matrisen ramverk, där enbart vissa kroppar förstås som begripliga. Butler refererar till detta ramverk som den heterosexuella matrisen (Butler 2007:208, enligt Björck 2011:24). Den ontologiska utgångspunkten är den poststrukturalistiska synen att allt är kontingent; all mening är konstruerad och föränderlig. Den heterosexuella matrisen (Butler) Det är den kulturella kontext som gör våra genusidentiter begripliga.

7), "den matris ge-. Det performativa, uttrycket eller spelet, är viktigt hos Butler liksom begreppet den heterosexuella matrisen: den normativa struktur som styr hur  Judith Butlers Gender trouble: Feminism and the Subversion of Identity (Genustrubbel: performativitet, heterosexuell matris, subversiva kroppshandlingar. av NL Säfwenberg · 2007 — Den heterosexuella matrisen är Butlers modell för att förklara den normativa heterosex- Genus Ogjort.11 Butler hävdar att inte bara genus, utan också kön är  av L Öberg · 2013 — makthierarkier såsom den heterosexuella matrisen, värdehierarkier inom Ytterligare ett begrepp Butler utvecklat är den heterosexuella matrisen. Den förklaras  reception hoppas jag kunna analysera hur bilden av Judith Butler har formats i både substitut för Butlers egen term ”den heterosexuella matrisen”, men valet.
Uniflex linköping telefonnummer

Butler heterosexuella matrisen
The novel is written in a tone of irony, allowing for many of thecharacters to be viewed as caricatures. The theories and methods I use are drawn from genderstudies and queer theory. Queer theorist Judith Butler, and the concepts of performativity, interpellation, genealogy and the heterosexual matrix, are of central importance for my analysis.

En rockstjärnefilosof intog Stockholm under veckan som gick. Katerina Nilsson såg  12 Nov 2017 “Heterosexual Matrix” comes from Judith Butler's “Gender Trouble”.


Klausula eksonerasi

Detta system av tvingande kopplingar refererar Butler till som den heterosexuella matrisen. Genom denna matris, som kräver en genusordning 

debatten är främst inspirerade av Michel Foucaults diskursteori, samt Judith Butlers teori om den heterosexuella matrisen. Metodologiskt söks svar på de frågor som utformats för att testa hypoteserna och genomgående står erkända kunskaper om transsexualism samt normerande av kön, genus och sexualitet i fokus för analysen.

2002-07-31

Identifikation kan förstås som process i tolkning och meningsskapande av figurer vars genus är oklart. Sökord: Daniel Richter, genus, queer, feminism, samtidskonst, Judith Butler, heterosexuella matrisen, Whitney Davis, identitet. 2007-02-08 2012-12-13 som empirin från observationerna och intervjun analyseras utifrån består av Judith Butlers genusteorier tillsammans med Pierre Bourdieus kapitalteorier.

Här är det killen, Gustav, som är den trånande, känsliga, osjälvständiga och krävande partnern.